ПРЕПИСКА МАРИЈЕ ЈОВИН И РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Приложена документација представља јавни документ, који је Марија Јовин добила од Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)


6. фебруар 2017.... Марија Јовин тражи достављање техничке документације коју израђује Републички завод за радове на реконструкцији и конзервацији тврђаве Голубац, којом се мења њен пројекат

22. фебруар 2017.... Републички завод одговара Марији Јовин да никакву документацију не поседује

22. фебруар 2017.... Марија Јовин подноси Републичком заводу ЗАХТЕВ за приступ информацији од јавног значаја, за достављање техничке документације

14. март 2017.... Републички завод одговара Марији Јовин да поседује документацију, али нема копир апарат А3 да јој достави копију. Доставља копије Записника са 6.седнице и 7. седнице СТРУЧНОГ САВЕТА Републичког завода, на којима је разматрано идејно решење СТАКЛЕНЕ ПАЛАТЕ

15. март 2017.... Марија Јовин обавештава Републички завод колико копир апарата поседује и понавља захтев за документацијом

27. март 2017.... Републички завод обавештава Марију Јовин да ипак ради "пројекте за извођење" за Голубац, али да му треба 40 ДАНА (пу, пу, пу!) да их ископира

4. април 2017... Марија Јовин понавља захтев за Пројектом за извођење за тврђаву Голубац, који је израђен по Закону о планирању и изградњи

20. април. 2017... Републички завод одговара Марији Јовин да такав Пројекат за извођење, израђен по закону, НЕ ПОСЕДУЈЕ.

3. мај 2017.... Марија Јовине пише Стручном савету Републичког завода због СТАКЛЕНЕ палате

3. мај 2017.... Марија Јовин пише министру Владану Вукосављевићу да је својим потписом на услове омогућио изградњу СТАКЛЕНЕ палате у Голупцу

3. мај 2017... Марија Јовин понавља захтев Републичком заводу да достави документацију коју прво нема, па има...

19. мај 2017... Републички завод доставља део техничке документације

30. мај 2017... Марија Јовин тражи да Републички завод достави сву документацију коју је израдио за тврђаву Голубац мењајући њен пројекат.

12. јун 2017... Републички завод доставља Марији Јовин непотписан одговор на њен допис Стручном савету

20. јун 2017... Марија Јовин одговара Републичком заводу на непотписан допис

3. јул 2017... Марија Јовин понавља захтев да Републички завод достави CD са идејним пројектом стеклене палате, јер је такав израђен и достављен Инвеститору

19. јул 2017... Реоублички завод одговара на нема CD са идејним пројектом јер га је дао Инвеститору - ДОО Тврђави Голубачки град

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧЕТНА